Historial de la composició: Junta de Portaveus

III legislatura (16 de juny de 1988 - 20 de gener de 1992)

Grups parlamentaris

Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Grup Socialista al Parlament de Catalunya
Grup Parlamentari Popular
Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya
Agrupació Parlamentària del Centre Democràtic i Social
Agrupació Parlamentària d'Esquerra Republicana de Catalunya
Grup Mixt