Historial de la composició: Comissió d'Estudi de les Dificultats de la Utilització del Llenguatge de Signes

IV legislatura (3 d'abril de 1992 - 26 de setembre de 1995)

Mesa

President
Vicepresidenta
Secretari

Grups parlamentaris

Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Grup Socialista al Parlament de Catalunya
Grup Parlamentari Popular
Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya