Historial de la composició: Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

IX legislatura (16 de desembre de 2010 - 2 d'octubre de 2012)

Mesa

President
Vicepresident
Secretari

Grups parlamentaris

Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya
Grup Parlamentari Socialista
Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya