Historial de la composició: Comissió de l'Estatut dels Diputats

IX legislatura (16 de desembre de 2010 - 2 d'octubre de 2012)

Mesa

President
Secretari

Grups parlamentaris

Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya
Grup Parlamentari Socialista
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa