Historial de la composició: Comissió d'Estudi de la Seguretat Viària

IX legislatura (16 de desembre de 2010 - 2 d'octubre de 2012)

Mesa

Presidenta

Grups parlamentaris

Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya
Grup Parlamentari Socialista
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Grup Mixt