Historial de la composició: Comissió d'Estudi sobre la Situació de la Pesca a Catalunya

V legislatura (5 de desembre de 1995 - 24 d'agost de 1999)

Mesa

President
Vicepresident
Secretari

Grups parlamentaris

Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya
Grup Socialista al Parlament de Catalunya
Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya
Grup Socialista al Parlament de Catalunya
Grup Parlamentari Popular
Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya - Els Verds (IC-EV)
Grup Mixt