Historial de la composició: Comissió d'Indústria, Energia, Comerç i Turisme

V legislatura (5 de desembre de 1995 - 24 d'agost de 1999)

Mesa

President
Vicepresident
Secretària

Grups parlamentaris

Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Grup Socialista al Parlament de Catalunya
Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya
Grup Socialista al Parlament de Catalunya
Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya
Grup Socialista al Parlament de Catalunya
Grup Parlamentari Popular
Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya - Els Verds (IC-EV)
Grup Mixt