Historial de la composició: Comissió Permanent de Legislatura per a la Societat de la Informació

VI legislatura (5 de novembre de 1999 - 23 de setembre de 2003)

Mesa

Presidenta
Vicepresident
Secretària

Grups parlamentaris

Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi
Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi
Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya
  • Sr. Joan Ridao i Martín

    Alta: 09/02/2000 (BOPC, 21)

    Baixa: 27/04/2000 (BOPC, 55)

    Substituït/ïda per: Il·lm. Sr. Pere Vigo i Sallent

Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi
Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya
Grup Parlamentari Popular
Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds