Historial de la composició: Comissió d'Estudi sobre la Situació de la Pesca a Catalunya

VI legislatura (5 de novembre de 1999 - 23 de setembre de 2003)

Mesa

President
Vicepresident
Secretari

Grups parlamentaris

Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi
Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi
Grup Parlamentari Popular
Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds