Historial de la composició: Comissió d'Estudi sobre els Efectes de les Línies d'Alta Tensió i de les Instal·lacions de Telefonia Mòbil en la Salut de les Persones

VI legislatura (5 de novembre de 1999 - 23 de setembre de 2003)

Mesa

President
Vicepresident
Vicepresidenta
Secretària

Grups parlamentaris

Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi
Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi
Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya
Grup Parlamentari Popular
Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds