Historial de la composició: Comissió d'Organització i Administració de la Generalitat i Govern Local

VI legislatura (5 de novembre de 1999 - 23 de setembre de 2003)

Mesa

Presidenta
Vicepresidenta
Secretari

Grups parlamentaris

Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi
  • H. Sr. Lluís Armet i Coma

    Alta: 01/12/1999 (BOPC, 3)

    Baixa: 08/11/2001 (BOPC, 234)

    Substituït/ïda per: I. Sra. Maria Jesús Fanego Lorigados

Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi
Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi
Grup Parlamentari Popular
Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds