Historial de la composició: Comissió d'Estudi del Procés de Mundialització de l'Economia i de les Repercussions en les Relacions Internacionals

VII legislatura (5 de desembre de 2003 - 8 de setembre de 2006)

Mesa

President
President
Vicepresident
Vicepresident
Secretari

Grups parlamentaris

Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi
Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya
  • Excma. Sra. Pilar Dellunde i Clavé

    Alta: 02/05/2005 (BOPC, 183)

    Substitueix a: H. Sr. Jordi Ausàs i Coll

    Baixa: 09/05/2006 (BOPC, 342)

    Substituït/ïda per: I. Sra. Maria Isabel Nonell Torras

Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi
Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya
Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Alternativa
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Alternativa
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya