Historial de la composició: Intergrup de Suport a la Bicicleta

VII legislatura (5 de desembre de 2003 - 8 de setembre de 2006)

Grups parlamentaris

Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Alternativa
Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya