Historial de la composició: Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana

VII legislatura (5 de desembre de 2003 - 8 de setembre de 2006)

Mesa

Presidenta
Vicepresident
Vicepresident
Secretari

Grups parlamentaris

Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi
Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya
  • Sr. Joan Ridao i Martín

    Alta: 23/12/2003 (BOPC, 3)

    Baixa: 19/11/2004 (BOPC, 119)

    Substituït/ïda per: I. Sra. Elisenda Albertí i Casas

Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi
Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Alternativa
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya