Historial de la composició: Comissió d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

VII legislatura (5 de desembre de 2003 - 8 de setembre de 2006)

Mesa

President
Vicepresident
Secretari
Secretari
Secretari

Grups parlamentaris

Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi
Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya
 • I. Sr. Jordi Castells i Guasch

  Alta: 19/04/2004 (BOPC, 46)

  Substitueix a: H. Sra. Marta Cid i Pañella

  Baixa: 08/09/2006 (BOPC, 380)

 • H. Sra. Marta Cid i Pañella

  Alta: 20/01/2004 (BOPC, 9)

  Substitueix a: H. Sr. Pere Esteve i Abad

  Baixa: 31/03/2004 (BOPC, 40)

  Substituït/ïda per: I. Sr. Jordi Castells i Guasch

 • H. Sr. Pere Esteve i Abad

  Alta: 23/12/2003 (BOPC, 3)

  Baixa: 29/12/2003 (BOPC, 9)

  Substituït/ïda per: H. Sra. Marta Cid i Pañella

Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi
Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi
 • I. Sr. Joan Roma i Cunill

  Alta: 23/12/2003 (BOPC, 3)

  Baixa: 19/01/2004 (BOPC, 9)

  Substituït/ïda per: I. Sr. Juan Manuel Jaime Ortea

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Alternativa
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya