Historial de la composició: Comissió de Control Parlamentari de l'Actuació de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió i de les Empreses Filials

VII legislatura (5 de desembre de 2003 - 8 de setembre de 2006)

Mesa

Presidenta
Vicepresident
Vicepresident
 • I. Sr. Manuel Royes i Vila

  Alta: 23/12/2003 (BOPC, 3)

  Baixa: 22/01/2004 (BOPC, 9)

  Substituït/ïda per: I. Sr. Jordi Terrades Santacreu

Vicepresident
Secretària

Grups parlamentaris

Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi
Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi
Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi
 • I. Sr. Manuel Royes i Vila

  Alta: 23/12/2003 (BOPC, 3)

  Baixa: 22/01/2004 (BOPC, 9)

  Substituït/ïda per: I. Sr. Jordi Terrades Santacreu

 • I. Sra. Núria Segú Ferré

  Alta: 23/12/2003 (BOPC, 3)

  Baixa: 16/01/2004 (BOPC, 9)

  Substituït/ïda per: H. Sra. Carme Figueras i Siñol

Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Alternativa
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya