Historial de la composició: Comissió de l'Estatut dels Diputats

VII legislatura (5 de desembre de 2003 - 8 de setembre de 2006)

Mesa

President
Secretari

Grups parlamentaris

Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi
Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya
  • H. Sr. Xavier Vendrell i Segura

    Alta: 17/02/2005 (BOPC, 152)

    Substitueix a: I. Sra. Maria Isabel Nonell Torras

    Baixa: 23/06/2005 (BOPC, 203)

    Substituït/ïda per: Il·lm. Sr. Miquel Àngel Estradé i Palau

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Alternativa
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya