Historial de la composició: Comissió de la Sindicatura de Comptes

VII legislatura (5 de desembre de 2003 - 8 de setembre de 2006)

Mesa

President
President
Vicepresident
Vicepresidenta
Secretari
Secretari

Grups parlamentaris

Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi
Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi
Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi
Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya
  • Il·lm. Sr. Alfons Quera i Carré

    Alta: 17/11/2004 (BOPC, 118)

    Substitueix a: I. Sr. Uriel Bertran Arrué

    Baixa: 04/03/2005 (BOPC, 161)

    Substituït/ïda per: I. Sr. Jordi Castells i Guasch

Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi
Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Alternativa
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya