Historial de la composició: Junta de Portaveus

VII legislatura (5 de desembre de 2003 - 8 de setembre de 2006)

Grups parlamentaris

Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi
Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi
Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya
  • Sr. Joan Ridao i Martín

    Portaveu adjunt

    Alta: 07/09/2004 (BOPC, 91)

    Substitueix a: Excma. Sra. Pilar Dellunde i Clavé

    Baixa: 19/10/2004 (BOPC, 103)

Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Alternativa
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Alternativa
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya