Historial de la composició: Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

VIII legislatura (17 de novembre de 2006 - 5 d'octubre de 2010)

President
Portaveu
Portaveu adjunta
Portaveu adjunt
Diputats