Historial de la composició: Comissió de Política Cultural

VIII legislatura (17 de novembre de 2006 - 5 d'octubre de 2010)

Mesa

Presidenta
Vicepresident
Secretari
Secretari
Secretari

Grups parlamentaris

Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi
Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
  • I. Sr. Francesc Vendrell i Bayona

    Alta: 08/10/2007 (BOPC, 142)

    Substitueix a: I. Sra. Carina Mejías Sánchez

    Baixa: 24/02/2009 (BOPC, 417)

    Substituït/ïda per: I. Sr. Juan Bertomeu i Bertomeu

Grup Mixt