Historial de la composició: Comissió de l'Estatut dels Diputats

VIII legislatura (17 de novembre de 2006 - 5 d'octubre de 2010)

Mesa

President
Secretari

Grups parlamentaris

Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya
Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa
  • I. Sr. Joan Boada Masoliver

    Alta: 01/12/2006 (BOPC, 6)

    Baixa: 01/12/2006 (BOPC, 6)

    Substituït/ïda per: Il·lm. Sr. Lluís Postigo i Garcia

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Grup Mixt