Historial de la composició: Consell Assessor del Parlament sobre Ciència i Tecnologia

X legislatura (17 de desembre de 2012 - 4 d'agost de 2015)

Mesa

Presidenta del Parlament
Repr. de la Mesa del Parlament
Repr. de la Mesa del Parlament
Repr. de la Mesa del Parlament

Grups parlamentaris

Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya
Grup Parlamentari Socialista
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
 • I. Sr. Pedro Chumillas Zurilla

  Alta: 15/04/2013 (BOPC, 63)

  Substitueix a: I. Sra. María José García Cuevas

  Baixa: 13/06/2013 (BOPC, 101)

 • I. Sra. María José García Cuevas

  Alta: 23/10/2013 (BOPC, 178)

  Substitueix a: I. Sr. Pedro Chumillas Zurilla

  Baixa: 15/10/2014 (BOPC, 417)

  Substituït/ïda per: I. Sr. Fernando Sánchez Costa

Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Grup Parlamentari de Ciutadans
Grup Mixt