Historial de la composició: Comissió d'Investigació sobre la Fallida de Spanair

X legislatura (17 de desembre de 2012 - 4 d'agost de 2015)

Mesa

President

Grups parlamentaris

Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya
Grup Parlamentari Socialista
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
  • I. Sr. Pere Calbó i Roca

    Alta: 03/11/2014 (BOPC, 425)

    Baixa: 05/02/2015 (BOPC, 494)

    Substituït/ïda per: I. Sr. Jordi Roca Mas

Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Grup Parlamentari de Ciutadans
Grup Mixt