Historial de la composició: Intergrup de Població, Desenvolupament i Salut Reproductiva

X legislatura (17 de desembre de 2012 - 4 d'agost de 2015)

Coordinadora

Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Grups parlamentaris

Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya
Grup Parlamentari Socialista
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Grup Parlamentari de Ciutadans
Grup Mixt