Historial de la composició: Comissió d'Estudi de la Seguretat Viària

X legislatura (17 de desembre de 2012 - 4 d'agost de 2015)

Mesa

President

Grups parlamentaris

Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya
Grup Parlamentari Socialista
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
  • I. Sr. Pere Calbó i Roca

    Alta: 16/05/2013 (BOPC, 89)

    Substitueix a: I. Sra. Alicia Alegret Martí

    Baixa: 03/07/2013 (BOPC, 119)

    Substituït/ïda per: I. Sra. Alicia Alegret Martí

Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Grup Parlamentari de Ciutadans
Grup Mixt