En compliment de la Resolució 9/XIII del Parlament de Catalunya, sobre el canvi de denominació de la legislatura, aprovada pel Ple en la sessió 7, del 2 de juny de 2021 (BOPC 50/13, del 04.06.2021), la legislatura actual passa a denominar-se catorzena legislatura a partir del 4 de juny de 2021.

Registre General del Parlament de Catalunya

Informació facilitada per: Registre General del Parlament


 

Horari del Registre corresponent a la XIII - XIV Legislatura

(Acord de la Mesa del Parlament 16.03.2021. Tram. 240-00001/13. BOPC 4; 22.03.2021)

Horari del Registre General per al 2023

Horari d'atenció presencial del Registre:


El Registre també és obert mentre el Parlament està reunit en sessió plenària, o està reunida la Mesa o la Junta de Portaveus.


Calendari de dies inhàbils per al 2023:

A més dels dissabtes i els diumenges, seran dies inhàbils els següents:

 • - 6 de gener (divendres), Reis
 • - 7 d'abril (divendres), Divendres Sant
 • - 10 d'abril (dilluns), Dilluns de Pasqua Florida
 • - 1 de maig (dilluns), Festa del Treball
 • - 5 de juny (dilluns), Dilluns de Pasqua Granada
 • - 15 d'agost (dimarts), L'Assumpció
 • - 11 de setembre (dilluns), Diada Nacional de Catalunya
 • - 25 de setembre (dilluns), Mare de Déu de la Mercè
 • - 12 d'octubre (dijous), Festa Nacional d'Espanya
 • - 1 de novembre (dimecres), Tots Sants
 • - 6 de desembre (dimecres), Dia de la Constitució
 • - 8 de desembre (divendres), La Immaculada
 • - 25 de desembre (dilluns), Nadal
 • - 26 de desembre (dimarts) Sant Esteve

Presentació de documents al Registre General per mitjà de correu electrònic:

La Mesa del Parlament va acordar, en data del 15 de setembre de 2020 i en el marc del Pla de contingència del Parlament de Catalunya davant la Covid-19, mantenir la possibilitat de l'ús del correu electrònic per a la tramesa de documentació parlamentària al Registre General per als diputats i grups parlamentaris, tenint en compte que en cas de presentació coincident o simultània de documentació de manera presencial i de documentació mitjançant el correu electrònic, tindrà prioritat la lliurada presencialment. Així mateix la Mesa, en la sessió del 27 d'octubre de 2020, va ampliar l'acord de tramesa de documentació també per correu electrònic al Govern, els organismes i les entitats que en depenen i els ens estatutaris

No es registraran documents enviats mitjançant correu electrònic per altres usuaris. L'atenció presencial al Registre per la presentació de documentació no es veurà afectada per la tramesa de documentació mitjançant correu electrònic.Funcionament:

El Registre General del Parlament accepta tots els documents que se li presentin o que rebi, sempre que l'emissor s'identifiqui i signi l'escrit, i que s'adrecin als òrgans de la cambra. El Registre actua també com a finestreta única i accepta -i compulsa si cal, sempre a la vista dels originals- els documents adreçats a les administracions públiques a què fan referència l'article 16.4 de la Llei 39/2015, de l'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 25.1 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, per a la qual cosa cal omplir aquesta sol·licitud.

Qui presenta el document, que no cal que en sigui l'autor, té dret a obtenir-ne una còpia segellada de la primera pàgina, si l'aporta juntament amb l'original, amb el número de registre de l'assentament.

La documentació annexa al document es pot presentar en suport electrònic, sempre que sigui compatible amb els sistemes emprats al Parlament.

La Mesa del Parlament fixa els dies i les hores i, si escau, els terminis en què es poden presentar els documents al Registre.